HỌC TIẾNG TRUNG QUA PHIM TẬP 2

Mô tả khóa học

Nội dung này giới hạn tài khoản. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cấp quyền truy cập.

Nội dung khóa học

I. HỌC KHẨU NGỮ CỦA NGƯỜI TRUNG QUA CÂU PHIM LẺ

II. HỌC KHẨU NGỮ CỦA NGƯỜI TRUNG QUA HỘI THOẠI PHIM

III. BÀI TẬP PHIM

IV. ĐÁP ÁN BÀI TẬP

I. HỌC KHẨU NGỮ CỦA NGƯỜI TRUNG QUA CÂU PHIM LẺ

II. HỌC KHẨU NGỮ CỦA NGƯỜI TRUNG QUA HỘI THOẠI PHIM

III. BÀI TẬP PHIM

IV. ĐÁP ÁN BÀI TẬP

I. HỌC CÁCH NÓI THẢ THÍNH QUA CÂU PHIM LẺ

II. HỌC CÁCH NÓI THẢ THÍNH QUA HỘI THOẠI PHIM

III. BÀI TẬP PHIM

IV. ĐÁP ÁN BÀI TẬP

I. HỌC CÁCH ĐÁP LẠI BẰNG 1 ÂM TIẾT QUA CÂU PHIM LẺ

II. HỌC CÁCH ĐÁP LẠI BẰNG 2 ÂM TIẾT QUA CÂU PHIM LẺ

III. HỌC CÁCH ĐÁP LẠI BẰNG 3 ÂM TIẾT QUA CÂU PHIM LẺ

IV. HỌC CÁCH ĐÁP ĐƠN GIẢN QUA HỘI THOẠI PHIM

V. BÀI TẬP PHIM

VI. ĐÁP ÁN BÀI TẬP

I. HỌC CÁCH NÓI VỚI “别 bié” QUA CÂU PHIM LẺ

II. HỌC CÁCH NÓI VỚI “不要 bù yào” QUA CÂU PHIM LẺ

III. HỌC CÁCH NÓI “ĐỪNG QUA HỘI THOẠI PHIM

IV. BÀI TẬP PHIM

V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP

I. HỌC CÁCH NÓI CẢM THÁN QUA CÂU PHIM LẺ

II. HỌC CÁCH NÓI CẢM THÁN QUA HỘI THOẠI PHIM

III. BÀI TẬP PHIM

IV. ĐÁP ÁN BÀI TẬP

I. HỌC CÁCH NÓI VỚI “啦 la” QUA CÂU PHIM LẺ

II. HỌC CÁCH NÓI VỚI “呢 ne” QUA CÂU PHIM LẺ

III. HỌC CÁCH NÓI VỚI “嘛 ma” QUA CÂU PHIM LẺ

IV. HỌC CÁCH NÓI VỚI TRỢ TỪ QUA HỘI THOẠI PHIM

V. BÀI TẬP PHIM

VI. ĐÁP ÁN BÀI TẬP

I. HỌC CÁCH NÓI ĐỒNG Ý QUA CÂU PHIM LẺ

II. HỌC CÁCH NÓI ĐỒNG Ý QUA HỘI THOẠI PHIM

III. HỌC CÁCH NÓI TỪ CHỐI PHẢN ĐỐI QUA CÂU PHIM LẺ

IV. HỌC CÁCH NÓI KHEN NGỢI QUA CÂU PHIM LẺ

V. HỌC CÁCH NÓI KHEN NGỢI QUA HỘI THOẠI PHIM

VI. BÀI TẬP PHIM

VII. ĐÁP ÁN BÀI TẬP

. HỌC CÁCH NÓI “TÔI KHÔNG…” QUA CÂU PHIM LẺ

II. HỌC CÁCH NÓI “TÔI KHÔNG…” QUA HỘI THOẠI PHIM

III. HỌC CÁCH NÓI “TÔI…RỒI” QUA CÂU PHIM LẺ

IV. HỌC CÁCH NÓI “TÔI…RỒI” QUA HỘI THOẠI PHIM

V. HỌC CÁCH NÓI “TÔI CŨNG…”QUA CÂU PHIM LẺ

VI. HỌC CÁCH NÓI “TÔI CŨNG…”QUA HỘI THOẠI PHIM

VII. BÀI TẬP PHIM

VIII. ĐÁP ÁN BÀI TẬP

I. CÁCH BÀY TỎ CẢM XÚC VUI MỪNG QUA CÂU PHIM LẺ

II. CÁCH BÀY TỎ SỰ TỨC GIẬN QUA CÂU PHIM LẺ

III. CÁCH BÀY TỎ SỰ CHÁN GHÉT QUA CÂU PHIM LẺ

IV. CÁCH BÀY TỎ SỰ NGẠC NHIÊN QUA CÂU PHIM LẺ

V. CÁCH BÀY TỎ QUAN TÂM – LO LẮNG QUA CÂU PHIM LẺ

VI. CÁCH BÀY TỎ SỰ TIẾC NUỐI, HỐI HẬN QUA CÂU PHIM LẺ

VII. CÁCH BÀY TỎ SỰ NGẠI NGÙNG, GIỮ Ý QUA CÂU PHIM LẺ

VIII. CÁCH BÀY TỎ SỰ MỆT MỎI QUA CÂU PHIM LẺ

IX. CÁCH NÓI THỂ HIỆN CẢM XÚC QUA HỘI THOẠI PHIM

X. BÀI TẬP PHIM

XI. ĐÁP ÁN BÀI TẬP

I. HỌC CÁC CÂU DÀI 4 ÂM TIẾT VỚI “了 le” QUA CÂU PHIM LẺ

II. HỌC CÂU DÀI 5 ÂM TIẾT VỚI “了 le” QUA CÂU PHIM LẺ

III. HỌC CÁCH HỎI ĐÁP VỚI “了 le” QUA HỘI THOẠI PHIM

IV. BÀI TẬP PHIM

V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP

I. HỌC CÁCH CHÚC MỪNG QUA CÂU PHIM LẺ

II. HỌC CÁCH ĐÁP MẪU CÂU CHÚC QUA HỘI THOẠI PHIM

Đăng kí khóa học này