HỌC TIẾNG TRUNG QUA PHIM TẬP 1

Mô tả khóa học

Nội dung này giới hạn tài khoản. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cấp quyền truy cập.

Nội dung khóa học

I. HỌC CÁCH CHÀO HỎI QUA CÂU PHIM LẺ

II. HỌC CÁCH CHÀO HỎI QUA HỘI THOẠI PHIM

III. BÀI TẬP PHIM

IV. ĐÁP ÁN BÀI TẬP

I. HỌC CÁCH TẠM BIỆT QUA CÂU PHIM LẺ

II. HỌC CÁCH TẠM BIỆT QUA HỘI THOẠI PHIM

III. BÀI TẬP PHIM

IV. ĐÁP ÁN BÀI TẬP

I. HỌC CÁCH XƯNG HÔ TRONG GIA ĐÌNH QUA CÂU PHIM LẺ

II. HỌC CÁCH XƯNG HÔ TRONG ĐỜI SỐNG QUA CÂU PHIM LẺ

III. BÀI TẬP PHIM

IV. ĐÁP ÁN BÀI TẬP

I. HỌC CÁCH NÓI LỜI CẢM ƠN QUA CÂU PHIM LẺ

II. HỌC CÁCH ĐÁP LẠI LỜI CẢM ƠN QUA CÂU PHIM LẺ

III. HỌC CÁCH NÓI VÀ ĐÁP LẠI LỜI CẢM ƠN QUA HỘI THOẠI PHIM

IV. BÀI TẬP PHIM

V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP

I. HỌC CÁCH NÓI XIN LỖI QUA CÂU PHIM LẺ

II. HỌC CÁCH ĐÁP LẠI LỜI XIN LỖI QUA CÂU PHIM LẺ

III. HỌC CÁCH NÓI VÀ ĐÁP LẠI LỜI XIN LỖI QUA HỘI THOẠI PHIM

IV. BÀI TẬP PHIM

V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP

I. HỌC CÂU HỎI CỬA MIỆNG QUA CÂU PHIM LẺ

II. HỌC CÂU HỎI CỬA MIỆNG QUA HỘI THOẠI PHIM

III. BÀI TẬP PHIM

IV. ĐÁP ÁN BÀI TẬP

I. CÁCH HỎI VỚI “吗 ma” QUA CÂU PHIM LẺ

II. ĐÁP LẠI CÂU HỎI “吗 ma” QUA HỘI THOẠI PHIM

III. CÁCH HỎI VỚI “什么 shénme” QUA CÂU PHIM LẺ

IV: ĐÁP LẠI CÂU HỎI “什么 shénme” QUA HỘI THOẠI PHIM

V. CÁCH HỎI VỚI “怎么 zěnme” QUA CÂU PHIM LẺ

VI. ĐÁP LẠI CÂU HỎI “怎么 zěnme” QUA HỘI THOẠI PHIM

VII. CÁCH HỎI VỚI “为什么 wèi shénme” QUA CÂU PHIM LẺ

VIII. ĐÁP LẠI CÂU HỎI 为什么 wèi shénme” QUA HỘI THOẠI PHIM

IX: BÀI TẬP PHIM

X. ĐÁP ÁN BÀI TẬP

I. HỌC CÁCH NÓI MỆNH LỆNH QUA CÂU PHIM LẺ

II. CÁCH ĐÁP LẠI CÂU MỆNH LỆNH QUA HỘI THOẠI PHIM

III. BÀI TẬP PHIM

IV. ĐÁP ÁN BÀI TẬP

I. HỌC CÁCH NÓI VỚI “很 hěn” QUA CÂU PHIM LẺ

II. HỌC CÁCH NÓI VỚI “也 yě” QUA CÂU PHIM LẺ

III. HỌC CÁCH NÓI VỚI “还 hái” QUA CÂU PHIM LẺ

IV. HỌC CÁCH NÓI VỚI “太 tài” QUA CÂU PHIM LẺ

V. HỌC CÁCH NÓI VỚI “真 zhēn” QUA CÂU PHIM LẺ

VI. HỌC CÁCH HỎI ĐÁP VỚI PHÓ TỪ QUA HỘI THOẠI PHIM

VII. BÀI TẬP PHIM

VIII. ĐÁP ÁN BÀI TẬP

I. CÁCH NÓI VỚI TỪ “没 méi” QUA CÂU PHIM LẺ

II. CÁCH NÓI 2 ÂM TIẾT VỚI TỪ “不 bù” QUA CÂU PHIM LẺ

III. CÁCH NÓI 3 ÂM TIẾT VỚI TỪ “不 bù” QUA CÂU PHIM LẺ

IV. CÁCH NÓI VỚI “没 méi” VÀ “不 bù” QUA HỘI THOẠI PHIM

V. BÀI TẬP PHIM

VI. ĐÁP ÁN BÀI TẬP

I. CÁCH NÓI 2 ÂM TIẾT VỚI “了 le” QUA CÂU PHIM LẺ

II. CÁCH NÓI 3 ÂM TIẾT VỚI “了 le” QUA CÂU PHIM LẺ

III. CÁCH NÓI VỚI TRỢ TỪ “了 le” QUA HỘI THOẠI PHIM

IV. BÀI TẬP PHIM

V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP

I. HỌC CÁCH NÓI VỚI “啊 a” QUA CÂU PHIM LẺ

II. HỌC CÁCH HỎI VỚI “啊 a” QUA CÂU PHIM LẺ

III. HỌC CÁCH HỎI ĐÁP VỚI “啊 a” QUA HỘI THOẠI PHIM

IV. HỌC CÁCH NÓI VỚI “吧 ba” QUA CÂU PHIM LẺ

V. HỌC CÁCH HỎI VỚI “吧 ba” QUA CÂU PHIM LẺ

VI. HỌC CÁCH HỎI ĐÁP VỚI “吧 ba” QUA HỘI THOẠI PHIM

VII. HỌC CÁCH NÓI VỚI “呀 yā” QUA CÂU PHIM LẺ

VIII. HỌC CÁCH HỎI VỚI “呀 yā” QUA CÂU PHIM LẺ

IX. BÀI TẬP PHIM

X. ĐÁP ÁN BÀI TẬP

Đăng kí khóa học này