TẬP 1

Mô tả khóa học

Nội dung này giới hạn tài khoản. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cấp quyền truy cập.

Nội dung khóa học

Phần 1: Thanh mẫu

Phần 2: Vận mẫu

Phần 3: Thanh Điệu

Phần 4: Biến điệu

Đăng kí khóa học này