TẬP 1:

PHẦN 1: TỪ VỰNG

Video 1: Từ trang 8 đến trang 30

Video 2: Từ trang 31 đến trang 50

Video 3: Từ trang 51 đến trang 71

Video 4: Từ trang 72 đến trang 93

Video 5: Từ trang 94 đến trang 102

PHẦN 2: GIAO TIẾP

Từ trang 103 đến trang 139

TẬP 2:

Video 1: Từ trang 8 đến trang 34

Video 2: Từ trang 35 đến trang 61

Video 3: Từ trang 62 đến trang 88

Video 4: Từ trang 89 đến trang 108

Video 5: Từ trang 109 đến trang 139