Nội dung này giới hạn tài khoản. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cấp quyền truy cập.

TẬP 1:

Video 1: bài 1 đến hết bài 4

Video 2: bài 5 đến hết bài 8

Video 3: bài 9 đến hết bài 15

Video 4: bài 16 đến hết bài 20

 

Video 5: bài 21 đến hết bài 24

Video 6: bài 25 đến hết bài 33

 

Video 7: bài 34 đến hết bài 40

TẬP 2:

Video 1: bài 41 đến hết bài 45

Video 2: bài 46 đến hết bài 50

Video 3: bài 51 đến hết bài 55

Video 4: bài 56 đến hết bài 60

Video 5: bài 61 đến hết bài 66

Video 6: bài 67 đến hết bài 71

Video 7: bài 72 đến hết bài 80