TẬP 1: GỒM 4 VIDEO BÀI GIẢNG

(VIDEO BÀI GIẢNG)

PHẦN 1: THANH MẪU

PHẦN 2: VẬN MẪU

PHẦN 3: THANH ĐIỆU

PHẦN 4: BIẾN ĐIỆU

TẬP 2: GỒM 9 VIDEO BÀI GIẢNG

(VIDEO BÀI GIẢNG)

PHẦN 1: Từ trang 1 đến trang 10